Chv??la spojitosti

Hladk?? obl?? k??ivky jsem m??val v??dycky r??d, pr?? u?? jako kojenec. Jakmile jsem se nau??il pob??hat po vlastn??ch nohou, pocit bezpe??n??ho sv??ta se rozplynul na ostr??ch hran??ch n??bytku, kter?? jsem se marn?? sna??il otupit sv??m ??elem. V pubert?? m?? stejn?? bolestn?? za??alo znepokojovat, kdy?? ploch?? ??tvary na tri??k??ch spolu??a??ek byly n??hle naru??eny hrbolkem. O p??r let pozd??ji jsem se nau??il rozpozn??vat kvalitu k??ivek pomoc?? matematick??ho apar??tu. Hladk?? k??ivka se prozradila t??m, ??e m??la spojitou prvn?? derivaci. Anal??za matematick??ch k??ivek pomoc?? diferenci??ln??ho po??tu nebyla ani zdaleka tak z??bavn??, jako zkoum??n?? oblin r??suj??c??ch se pod ??aty obou studentek, kter?? jsme tenkr??t v ro??n??ku m??li, ale aspo?? n??m dala pov??dom??, ??e kr??sa obl??ch tvar?? je exaktn?? m????iteln?? a ??e p????rodn?? funkce jsou spojit??.

Bohu??el se v byznysu pohybuje spousta lid??, kte???? na rozd??l od blobotv??rce??Kaplick??ho preferuj?? nespojitosti. P??i odletu na dovolenou n??s nepot????ila novinka??Travel Servisu spo????vaj??c?? v omezen?? povolen?? hmotnosti zavazadla z lo??sk??ch dvaceti na 15 kg. P??i p??ekro??en?? t??eba jen o p??l kila se vyb??r?? doplatek 750 K??. To si pak na??inec mus?? ????dn?? rozmyslet, zda se za takovou cenu vyplat?? m??t v kufru plechovku Prazdroje nav??c, anebo jestli rad??ji kupovat domorod?? patoky na m??st??. Leti??tn?? odbavova??ku p??itom neobm??k????te ani svou souchotin????skou hubenost?? (te?? nemluv??m o sob??), zat??mco vedle stoj??c?? tlou??t??k se vesele sm??je, ??e jeho zavazadlo limity nep??ekra??uje.
Co kdyby rad??ji se??etli hmotnost kufru, p????ru??n??ho zavazadla a samotn??ho prasa????ra v??etn?? obsahu jeho kapes, a teprve kdy?? sou??et p??ekro???? ur??itou mez, line??rn?? ????tovali p????platek za kila nav??c? Spojit?? odstup??ov??n?? p????platku bychom poci??ovali jako spravedliv??j????, nemuseli bychom se stresovat p??i balen?? a jako vedlej???? efekt by to mo??n?? cestuj??c?? motivovalo k hubnut??.

Ot??esn??m p????kladem nespojitosti je zp??sob zpoplatn??n?? j??zdy po d??lnic??ch. Z odstup??ov??n?? ceny d??lni??n?? zn??mky??za 10, 31 a 427 dn?? (310, 440 a 1500 K??) se d?? odvodit cena za u????v??n?? d??lnice asi 3 K??/den plus fixn?? ????stka za v??robu a distribuci zn??mky kolem 290 K??. Motorista, kter?? pou??ije d??lnici sv??te??n?? n??kolikr??t do roka, tak zaplat?? v sou??tu stejnou cenu, jako ka??dodenn?? doj????d???? do pr??ce. K???? by tak ztrojn??sobili poplatek ze t???? na deset korun denn??, r??d bych tu desetika??ku na rozvoj d??lni??n?? s??t?? p??i ka??d?? j??zd?? autem v??noval. Samoz??ejm?? by se zaplacen?? nemohlo prokazovat ka??dodenn?? p??elepovan??mi drah??mi zn??mkami na ??eln??m skle, kter?? beztak ani dalekohledem vyzbrojen?? policista nen?? schopen za j??zdy zkontrolovat. Ale kdy?? zvl??daj?? ov????ovat se????zenost emis?? a zaplacen?? povinn??ho ru??en??, n??jak?? zp??sob kontroly by se na??el, stejn?? jako se s kontrolami placen?? j??zdn??ho musej?? vypo????dat v??echny dopravn?? podniky.
Dejte mi zlomek ze 700 mili??n????alokovan??ch na v??robu d??lni??n??ch n??lepek a uspo????d??m internetov?? brainstorming, ze kter??ho vyplyne mnohem lacin??j???? a spravedliv??j???? syst??m d??lni??n??ch plateb, kdy?? u?? nelze tyto poplatky zahrnout do spot??ebn?? dan?? z pohonn??ch hmot.

Spr??vn??m sm??rem nakro??il Vodafone se svou Velkou srpnovou tarifn?? revoluc?? s ????tov??n??m po sekund??ch??nam??sto dosavadn??ch 60+1. Jen??e kter?? aj????k je??t?? dneska telefonuje p??es GSM? Za data v netarifn??m programu Divok?? karta st??le plat??me 25 K????za ka??d??ch zapo??at??ch 24 hodin.
Pokud by zdra??ili t??eba na dvojn??sobek, ale se spojit??j????m ????tov??n??m 2 K?? za hodinu, ur??it?? bych to mimo dosah WiFi za??al vyu????vat. To by teprve byla revoluce.

V????en?? cenotv??rci, ????tujte pros??m stejn?? jako hokyn????i za zbo???? plynule a spojit??, s tak malou granularitou, jak?? je je??t?? technicky rozumn??. My spot??ebitel?? v??s za to budeme m??t rad??i, a na tom se d?? vyd??lat nejv??c.

Advertisements

Vaše odpověď:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s